Halberstadt, Münzen und Medaillen im Spiegel der Geschichte

Rolf Besser, Hermann Brämer, Volker Bürger, Werner Hartmann

Code BBB
Auteurs Rolf Besser, Hermann Brämer, Volker Bürger, Werner Hartmann
Titre Halberstadt, Münzen und Medaillen im Spiegel der Geschichte
Volume Band 1. Münzen
Éditeur Scriptum-Verlag
Lieu de publication Magdeburg, Germany
Année de publication 2001
ISBN-10 3933046629
ISBN-13 9783933046628
Numéro OCLC 163344731
 
Code BBB
Auteurs Rolf Besser, Hermann Brämer, Volker Bürger, Werner Hartmann
Titre Halberstadt, Münzen und Medaillen im Spiegel der Geschichte
Volume Band 2. Medaillen und Marken
Éditeur BBB Verlag, Halberstädter Münzliteratur
Lieu de publication Halberstadt, Germany
Année de publication 2003
ISBN-10 3000110704
ISBN-13 9783000110702
Numéro OCLC 76671088
 

Quelques objets référencés dans ce catalogue